Husorden i E/F Bispeengen

Generelt
Enhver ejer/lejer i ejendommen skal altid udvise god og hensynsfuld
naboskik og i enhver henseende undlade at volde unødig gene for
ejerforeningens øvrige beboere. Ethvert pålæg af ordensmæssig 
karakter fra bestyrelsen eller dennes stedfortræder skal ufravigeligt 
efterkommes.
Husordenen, som er i henhold til vedtægten, er givet af bestyrelsen.
 
Affald
Affald må ikke hensættes på trapper, lofter, i kældre eller i gården –
samt alle andre fællesarealer.
Pap, papir, metal og hård plast må ikke smides i de alm. 
affaldscontainere, men skal fordeles i de dertil indrettede 
genbrugscontainere.
Affald i form af glas og flasker kan smides i genbrugscontainerne ved 
Irma.
Affaldsbeholderne må ikke overfyldes (skal kunne lukkes). Intet affald 
må henlægges på eller ved siden af affaldscontainerne. Storskrald skal
anbringes i det særlige storskraldsrum ved hovedporten og må ikke
efterlades i selve gården.
Det er ikke tilladt at henstille større byggeaffald som storskrald og
længden på storskrald må ikke overstige 1.5 meter.
 
Gårdanlæg
Ved færdsel i og benyttelse af gården skal der naturligvis tages hensyn til  
alle andre beboere.
Gårdarealet skal altid efterlades i ryddelig stand.
Benyttelse af grillplads især efter klokken 22.00, må ikke indebære 
eller medføre støjende adfærd til gene for omkringboende.
Cykler og barnevogne m.v. må ikke hensættes i gården eller i 
opgangene, men skal så vidt muligt hensættes i cykel- og 
barnevognsskur.Motorkøretøjer må ikke henstilles i gården.
Husdyr er tilladt, men medtages disse i gården, skal de føres i snor og 
må på ingen måde være til gene for øvrige beboere eller ejendommen. 
Det er ikke tilladt at lade husdyr besørge i gården.
Det er ikke tilladt at fodre vilde fugle og katte m.m. i gården.
Alle udvendige porte og døre skal til enhver tid holdes lukket. Hvis en
beboer konstaterer at en lås ikke virker korrekt påhviler det beboeren 
at kontakte viceværten med henblik på at få låsen repareret.
 
Grillpladsen
Grillpladsen er for beboerne og ikke til store familiefester o. lign, 
derfor er det ikke tilladt at reservere hele grillpladsen samt borde og 
stole. Ved større komsammen vis hensyn og tag selv grill og borde og 
stole med ned i gården.
 
Grill på altanerne
Der må kun grilles med gas og el-grill. Det er ikke tilladt at grille med kulgrill (inkl. engangsgrill).
Der må senest grilles indtil kl. 21.00, og grillen skal placeres længst væk fra nærmeste altan.
 
Musik/støj
Husk at vise hensyn til naboer og husk at du/I bor i en meget lydt 
ejendom.
Høj musik og støjende adfærd (fester, boremaskiner m.m.) skal være 
ophørt inden kl. 21.00 på hverdage og kl. 24.00 i weekender. Enhver 
form for støjende adfærd skal ufortøvet standses/dæmpes, hvis 
bestyrelsen eller dennes repræsentant på grundlag af klage eller af 
egen drift påbyder det.
Uanset tidspunktet på døgnet eller året skal døre og vinduer altid 
lukkes ved høj musik og støj.
Skal du holde fest, så vis hensyn og informér dine naboer om det 
mindst en uge i forvejen.
 
Lofter, kældre og trapper
Cykler, barnevogne m.m. samt fod- og legetøj, varer af enhver art og 
affald må ikke hensættes på kælder- og loftsgange, tørrelofter og 
trapper.
Forurener en beboer trappe, lofts- eller kældergang, f.eks. i 
forbindelse med håndværksarbejder, flytning eller andet, påligger det 
beboeren selv at sørge for fornøden rengøring.Børn må ikke lege i kældre og på lofter.
Tørrelofter skal efter brug efterlades i ryddelig stand.
Kælder- og loftsrum skal altid holdes forsvarligt aflåst, og tømmes ved
brugerens fraflytning. De må under ingen omstændigheder overleveres 
til andre eller nye beboere uden bestyrelsens tilladelse
 
Rygning
Det er ikke tilladt at ryge i opgangene eller på kælder- og loftsarealer, 
dette inkluderer div. opbevaringsrum. 
Ved rygning i gården skal de dertil ophængte askebægre benyttes til 
rygeaffald.

Kontakt

Bestyrelsen

Ved akutte tilfælde med fare for skade på ejendommen skal viceværten kontaktes. Se kontaktinfo under fanen "Vicevært / Håndværkere".

 

Undlad venligst at kontakte bestyrelsens medlemmer på deres private telefon, med mindre dette er specifikt aftalt - dette er også gældende for firmaer der ønsker at sælge produkter eller service til foreningen.


Bestyrelsen består af en række beboere der bliver (gen)valgt ved den årlige generalforsamling. Medlemmerne af bestyrelsen mødes en gang månedligt for at drøfte aktuelle sager og træffe beslutninger for foreningens fremtidige aktiviter.

Al arbejde i bestyrelsen er frivilligt, hvilket også betyder, at bestyrelsen ikke kan stå til rådighed 24 timer i døgnet. Du skal dog være velkommen til at kontakte os, hvis du har nogle spørgsmål eller har behov for vores hjælp. Du kan forvente at vi svarer inden for maks 2-3 dage under normale omstændigheder.

Vi fortrækker at du kontakter selve bestyrelsen og ikke et enkelt medlem. Det vil også være med til at sikre, at du får hurtigere svar. Inden du kontakter bestyrelsen bedes du overveje, om du med fordel kunne rette henvendelse til enten viceværten eller vores administrator.

Viceværten kontaktes, hvis der er akut fare for skade på ejendommen, eller hvis det drejer sig om mindre vedligeholdelse på ejendommen. Eksempler på ting som viceværten tager sig af kunne være: Udskiftning af en pære på fællesarealer, udskiftning af navneskilt på dørtelefon, problemer med dør ind til en opgang eller med porten. Se mere under fanen "Vicevært / Håndværkere".

Vest Administration A/S kontaktes, hvis din henvendelse eksempelvis drejer sig om  fælleslån eller fællesudgifter. Se mere under fanen "Vest Administration A/S".

 

Bestyrelsen kan kontaktes på bestyrelsen@bispeengen.dk

Regninger og lignende skal sendes til foreningen via vores administrator, men post der er henvendt til bestyrelsen og ikke haster ifht. besvarelse kan sendes på:

 

E/F Bispeengen
Munkensvej 4, kld
2000 Frederiksberg

 

Medlemmer af bestyrelsen:

 

Felter med * skal udfyldes.

Ulf Boysen
Formand

bestyrelsen@bispeengen.dk

Borups Alle 110, st.
Formand for foreningen siden 2012

Kristine Esbjerg Nielsen
Næstformand

bestyrelsen@bispeengen.dk

Borups Alle 108, 1.th
Medlem af bestyrelsen siden 2015

Kristian Wowk Hansen
Kasserer

Borups Alle 108, 2.tv
Medlem af bestyrelsen siden 2017

Lars Jørgensen
Bestyrelsesmedlem

Borups Alle 110, 1.tv
Medlem af bestyrelsen siden 2017

Alexander Da Costa Carneiro
Bestyrelsesmedlem

Munkensvej 10, 4.th
Medlem af bestyrelsen siden 2017

Henrik Mortensen
1. suppleant

bestyrelsen@bispeengen.dk

Bispeengen 11, 1.th
Medlem af bestyrelsen side 2013

Peter Jeppesen
2. suppleant

bestyrelsen@bispeengen.dk

Medlem af bestyrelsen siden 2014